Ordinul MEF 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale


step2_img_1

 

Ordinul MEF 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Următoarele declaraţii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:
-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;
-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
-Declaraţia privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
-Declaraţia rectificativă, cod 14.13.01.00/r;
-Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;
-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02/s;
-Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;
-Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, cod 14.13.01.05.
(2) Plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor fiscale.
(3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor fiscale, contribuabilii utilizează serviciul „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) Completarea şi transmiterea declaraţiilor fiscale prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line”, utilizându-se formularele de declaraţii fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia pe site-ul de internet al Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.
Art. 2.
(1) Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.
(2) În situaţia în care plătitorul de impozite, taxe şi contribuţii a utilizat pentru aceeaşi obligaţie bugetară şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe căi de transmitere a declaraţiei fiscale, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii. Orice corecţie ulterioară a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaraţii fiscale rectificative, în condiţiile legii.
Art. 3.
(1) Declaraţia depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se prezumă a fi semnată de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, a cărei semnătură a fost ataşată declaraţiei, conform certificatului digital utilizat.
(2) Semnarea declaraţiilor fiscale poate fi efectuată prin utilizarea certificatului digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

CAPITOLUL II

Solicitarea certificatelor digitale emise de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală
Art. 4.
(1) Pentru utilizarea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii pot solicita un certificat digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(2) Certificatul digital se eliberează gratuit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea declaraţiilor fiscale.
(3) Certificatul digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este utilizat de către contribuabil numai în relaţia cu organul fiscal.
(4) Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraţiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii on-line” şi depunerea formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) Modelul şi conţinutul formularului 140 „Cerere pentru obţinerea certificatului digital” sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(6) Cererea pentru obţinerea certificatului digital se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”. Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.
(7) Cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente:
-documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;
-documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.
(8) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului şi documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale se anexează la cerere.
(9) Informaţiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante, prin poşta electronică, la adresa menţionată în cererea pentru obţinerea certificatului digital.
Art. 5
(1) Certificatul digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este valabil pe o perioadă de un an.
(2) Revocarea certificatului digital se solicită de titularul acestuia prin completarea şi transmiterea formularului 141 „Cerere pentru revocarea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea certificatului digital se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”.
(3) Modelul şi conţinutul formularului 141 „Cerere pentru revocarea certificatului digital” sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(4) În situaţia în care revocarea certificatului digital se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acesta a fost eliberat, cererea pentru revocarea certificatului digital se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, de către contribuabil, conform legii, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
-documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi în copie;
-documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca certificatul digital.

CAPITOLUL III

Utilizarea certificatelor digitale calificate,
emise în condiţiile Legii nr. 455/2001
Art. 6.
În vederea depunerii declaraţiilor fiscale, prevăzute la art. 1, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, acestea pot fi semnate şi de persoane care deţin certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001.
Art. 7.
(1) Pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către persoanele prevăzute la art. 6, se vor efectua următoarele operaţiuni:
a) înregistrarea persoanei care deţine certificat digital calificat, împuternicită de către contribuabil pentru semnarea declaraţiilor fiscale, ca utilizator al serviciului „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
b) depunerea formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, însoţit de documentul de confirmare a certificatului digital calificat, existente pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Documentul de confirmare se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare.
(2) Modelul şi conţinutul formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, precum şi conţinutul documentului de confirmare a certificatului digital calificat sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(3) Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”.
Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.
(4) Cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente:
-documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;
-documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.
(5) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului şi documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale se anexează la cerere.
(6) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line”, existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, semnată electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de către un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001, se transmite persoanei solicitante, prin poştă electronică, la adresa menţionată în cerere.
Art. 8.
(1) Revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea şi transmiterea formularului 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”.
(2) Modelul şi conţinutul formularului 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line” sunt prevăzute în anexa nr. 4.
(3) În situaţia în care revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line” se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, „Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line” se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, de către contribuabil, conform legii, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
-documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi în copie;
-documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line”.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale
Art. 9.
(1) Dispoziţiile cap. II „Solicitarea certificatelor digitale emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală” îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 mai 2008. Începând cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale vor putea fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001.
(2) Dispoziţiile cap. III „Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică” se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 10.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11.
Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.